Projekt poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

21. 8. 2015

Realizace projektu ICT v územní veřejné správě spolufinancované ze zdrojů EU – jedná se o konsolidaci HW a SW úřadu, návaznost spisové služby na TCK centra vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015.

Projekt je zakotven v posledním vrcholu Hexagonu efektivní veřejné správy, kterým jsou technologie a jeho vazba na ostatní související vrcholy je následující: 

  • Zlepšení dodržování legislativy v rámci elektronické spisové služby
  • lepšení procesů jejich elektronizací pro oběh, schvalování a zveřejňování dokumentů.
  • Zrychlení komunikace s občany.
  • Zlepšení práce s AIS díky jednotné bázi dat, bezpečnější zálohování dat a přístup k nim.
  • Konsolidace IT a TC.
  • Snížení nákladů na obnovu systémů a dat v případě havárie.

Oblast intervence 2.1 IOP se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy a zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií podporujících komplexní informatizaci a rozvoj informačních systémů v orgánech územní veřejné správy.

V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s dokumentem Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+, se tento projekt zaměřil na následující slabé stránky: 

  • velký podíl dosud nedigitalizovaných dat
  • velký podíl dosud nedigitalizovaných dokumentů
  • velký podíl nedigitalizovaných procesů
  • nedostatečné využívání moderních ICT v místní správě.

Informační a komunikační technologie představují v současné době jeden ze základních pracovních nástrojů veřejné správy a během posledních desetiletí se staly nedílnou součástí naší každodenní existence. Elektronická komunikace je jedním ze základních a nezbytných předpokladů pro celkový růst ekonomiky a svou infrastrukturou vytváří podmínky pro vznik a fungování tzv. informační společnosti. Rozvoj ICT přináší především obecně vyšší dostupnost dat na provozní úrovni a rozšiřuje možnosti moderního řízení a kontroly. Pro zajištění těchto úkonů dnes využívá město technologie, které lze charakterizovat jako roztříštěné, procesně nespojené, generující mnoho duplicitních činností a neumožňující verifikovaný přístup k datům. Náklady na projekt činily 1 907 484 00 Kč. Město obdrželo dotaci ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.

 
Text: Charvátová J.